HUYlab | HDSD Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 1, HUYAir Bio1

HUYlab | HDSD Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2, HUYAir Bio2

HUYlab | HDSD Tủ An Toàn Sinh Học Cấp 2, HUYAir Bio2-Eco

HUYlab | HDSD Tủ Thao Tác – HUYAir PCR

HUYlab | HDSD Tủ Hút Khí Độc Có Đường Ống, HUYAir FH

HUYlab | HDSD Tủ Cân Mẫu Bột – HUYAir PWB

HUYlab | HDSD Tủ Cấy Thổi Đứng – VLF

HUYlab | HDSD Tủ Lưu Trữ Hóa Chất Có Bộ Lọc – FCS

KingLab | HDSD Máy phân phối chất lỏng tự động KingTubeAuto

KingLab | HDSD Máy phân phối chất lỏng, môi trường KingPump1

KingLab | HDSD Máy phân phối chất lỏng, môi trường KingPump2

KingLab | HDSD_KingBlender 400

KingLab | HDSD_KingShaker

LabCollect | HDSD Ống Lấy Máu

LabCollect | HDSD Ống Lấy Máu Chân Không